Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website van Dataplus Netherlands B.V. (later genoemd Dataplus) te Waalre, Nederland. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen.  Het onderstaande is van toepassing op de volledige website. Door deze te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Gebruik van deze website

De via deze website aangeboden informatie mag niet worden gebruikt voor activiteiten anders dan informatieve doeleinden. Dataplus tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, Dataplus verstrekt geen garantie dat de op of via deze website aangeboden informatie volledig of actueel is. Gebruik van deze website dat andere internetgebruikers kan hinderen, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Het gebruik van hyperlinks op deze website is volledig voor eigen risico. Dataplus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud.

Intellectuele eigendomsrechten

Dataplus behoudt alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dataplus of de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Dataplus is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Misbruik loginportal

Dataplus behoudt zich het recht om toestemming te ontzeggen bij misbruik van de inlogportal of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.