Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website van Dataplus Netherlands B.V. (later genoemd Dataplus) te Waalre, Nederland. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen.  Het onderstaande is van toepassing op de volledige website. Door deze te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Dataplus Netherlands B.V. heeft deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, echter het heeft niet de pretentie juist, volledig en up-to-date te zijn.

Als service provider is Dataplus Netherlands B.V. verantwoordelijk voor de informatie die zij beschikbaar stelt. DATAPLUS NETHERLANDS B.V.. is echter niet verplicht om informatie die wordt doorgegeven of opgeslagen door derden te controleren. Ook is het niet verplicht om zaken die zouden wijzen op illegale activiteiten te onderzoeken. Dit staat los van de verplichting om bepaalde informatie te blokkeren of te verwijderen.

Dataplus Netherlands B.V. kan echter niet aansprakelijk worden gesteld totdat een specifieke overtreding van de wet onder haar aandacht wordt gebracht. Zodra Dataplus Netherlands B.V. wordt geïnformeerd over dergelijke illegale activiteiten, zal de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderd worden.

De website van Dataplus Netherlands B.V. bevat links naar andere websites van derden. Dataplus Netherlands B.V. heeft geen invloed op de inhoud van deze websites. Er kan daarom geen garantie worden gegeven met betrekking tot de inhoud van andere websites. De partij die verantwoordelijk is voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is altijd de betreffende provider of exploitant van de website. Op het moment dat deze links werden gecreëerd heeft een evaluatie plaatsgevonden naar de vraag of de websites in kwestie mogelijkerwijs illegale inhoud bevatten. Dergelijke inhoud is niet aangetroffen. Er kan echter in redelijkheid niet van Dataplus Netherlands B.V. worden verwacht dat zij constant toezicht houdt op de inhoud van de individuele links, zonder concrete vermoedens dat deze illegale inhoud bevatten. Als Dataplus Netherlands B.V. zich bewust wordt van dergelijke illegale inhoud, zullen de links in kwestie onmiddellijk worden verwijderd of uitgeschakeld.

Voor zover de website van Dataplus Netherlands B.V. persoonlijke gegevens (zoals naam, adres en/of e-mail adres) opvraagt, vindt dit plaats op vrijwillige basis, voor zover mogelijk.

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat het derden niet is toegestaan ​​de contactgegevens op deze website te gebruiken voor het verzenden van ongevraagd promotie- en informatiemateriaal. De exploitant van deze website behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen indien zij ongevraagd promotiemateriaal, waaronder spam, per e-mail ontvangen. Dataplus Netherlands B.V. respecteert te allen tijde de auteursrechten van anderen.

De inhoud en informatie die door Dataplus Netherlands B.V. te vinden is op deze website is onderworpen aan het Nederlandse auteursrecht. Bijdragen van derden worden geïdentificeerd als zodanig. Het dupliceren, bewerken, verspreiden en elke andere vorm die verder gaat dan wat is toegestaan ​​onder het auteursrecht, vereist de schriftelijke toestemming van de auteur in kwestie. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen toegestaan ​​voor privédoeleinden en mogen niet worden gebruikt in een commerciële context.

Gebruik van deze website

De via deze website aangeboden informatie mag niet worden gebruikt voor activiteiten anders dan informatieve doeleinden. Dataplus tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, Dataplus verstrekt geen garantie dat de op of via deze website aangeboden informatie volledig of actueel is. Gebruik van deze website dat andere internetgebruikers kan hinderen, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Het gebruik van hyperlinks op deze website is volledig voor eigen risico. Dataplus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud.

Intellectuele eigendomsrechten

Dataplus behoudt alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dataplus of de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Dataplus is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Misbruik loginportal

Dataplus behoudt zich het recht om toestemming te ontzeggen bij misbruik van de inlogportal of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Privacy beleid

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Dataplus zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend verzamelen, verwerken en verwijderen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Gebruik van uw gegevens

Wij verzamelen informatie over klanten in elektronische vorm uitsluitend voor contractmanagement, relatiebeheer, productregistratie, technische ondersteuning en marketingdoeleinden. Er vindt geen openbaarmaking van uw gegevens aan derden plaats. Uw gegevens kunnen uitsluitend aan de overheid worden verstrekt in het kader van de wettelijke bepalingen.

Recht op toegang, wijziging, verwijdering

Elke klant heeft recht om informatie over de bij ons opgeslagen gegevens te verkrijgen. Voor promotionele doeleinden kan het gebruik van de gegevens te allen tijde worden ingetrokken. Op uw verzoek zullen uw opgeslagen gegevens worden gewijzigd of verwijderd.

Nieuwsbrief

U kunt zich via onze website abonneren op onze maandelijkse nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat actuele informatie die voor klanten interessant is. U kunt zich op elk moment afmelden of uw instellingen wijzigen.

Cookies

Bij het gebruik van onze klantenportal wordt standaard een cookie op uw computer geplaatst. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en op de vaste schijf van uw computer wordt geplaatst. Dit bestand bevat een aantal gegevens over uw bezoek. Dit zorgt ervoor dat u een volgende keer niet opnieuw uw gegevens hoeft in te voeren. Bepaalde instellingen in de portal worden met behulp van het cookie voor u bewaard.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer zijn geplaatst. Deze helpen met het analyseren van de website en laten zien hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Indien IP-anonimisering geactiveerd is op deze website, zal uw IP-adres worden geanonimiseerd tot op het niveau van de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen binnen de Europese Gemeenschap. Slechts in uitzonderlijke gevallen de hele IP-adres zal eerst worden overgebracht naar een server van Google in de VS en daar worden ingekort. IP-anonimisering actief is op deze website.

Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van deze website met het oog op het evalueren van uw gebruik van de website, rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten en biedt hen andere diensten aan met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Het IP-adres, dat uw browser laat zien in het kader van Google Analytics, zal niet in verband worden gebracht met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen te selecteren in uw browser. Wanneer u dit doet, bent u wellicht niet in staat zijn de volledige functionaliteit van deze website te gebruiken. U kunt ook kiezen voor een opt-out van Google Analytics door het downloaden en installeren van Google Analytics Opt-out Browser Addon voor uw huidige webbrowser.

Aanvullende informatie over de voorwaarden voor het gebruik en de bescherming van gegevens kunt u hier en hier vinden. We raden aan dat op deze website de Google Analytics code wordt uitgebreid met “gat._anonymizeIp ();” om IP-adressen anoniem te volgen (IP masking).

Contact

Voor vragen of opmerkingen over ons privacy beleid , kunt u een e-mail sturen naar info@dataplus.nl.

Deze website is opgesteld door Dataplus Netherlands B.V. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Veiligheid van Dataplus.nl

 De veiligheid van onze IT omgeving en die van onze klanten vinden wij erg belangrijk.

Ondanks onze zorg voor de beveiliging kan het voorkomen dat er toch zwakke plekken in de omgeving zitten. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en systemen nog beter te kunnen beschermen. Indien u een (mogelijke) kwetsbaarheid in onze IT omgeving vindt, dan horen wij dit graag van u. Wij zullen alle meldingen onderzoeken en zo snel mogelijk de benodigde maatregelen treffen.

Wij vragen u:

  • uw bevindingen te mailen naar info@dataplus.nl.
  • de kwetsbaarheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld het downloaden, veranderen of verwijderen van gegevens. Wij nemen uw melding altijd serieus en zullen elk vermoeden van een kwetsbaarheid uitzoeken;
  • de kwetsbaarheid niet met anderen te delen totdat het is opgelost;
  • geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, van social engineering of hacking tools, zoals vulnerability scanners;
  • voldoende informatie en bewijs, zoals screenshots en filmpjes,  te sturen om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

  • binnen 3 dagen op uw melding te reageren met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;
  • uw melding vertrouwelijk te behandelen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen, tenzij dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;
  • u op de hoogte te houden over de voortgang van het oplossen van het probleem;
  • in berichtgeving over het gemelde probleem, indien u dit wenst, uw naam te vermelden als de ontdekker;
  • als dank voor uw hulp bieden wij mogelijk een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem.

Note: het is helaas niet mogelijk bij voorbaat juridische stappen tegen u uit te sluiten. Dataplus wil elke situatie apart kunnen wegen. Wij achten onszelf moreel verplicht om aangifte te doen op het moment dat we het vermoeden hebben dat de kwetsbaarheid of gegevens misbruikt worden, of dat u kennis over de zwakheid met anderen heeft gedeeld. U kunt erop rekenen dat een toevallige ontdekking in onze online-omgeving niet tot aangifte zal leiden.

Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen. Daarnaast worden wij graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost